Arizona: Tòa Chấp Nhận Luật Cấm Phá Thai Sau 20 Tuần

http://vietbao.com/D_1-2_2-71_4-195402_5-15_6-1_17-23340_14-2_15-2/

]]]]> ]]>