Arizona không trợ giúp trẻ di dân bất hợp pháp

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=153487&zoneid=4

]]]]> ]]>