Cuộc Bầu Cử Ngày 29 Tháng 8 Năm 2017 Chọn Nghị Viên Hội đồng Quận 2, 4, 6 và 8 của Thành Phố Phoenix trong Tiểu Bang Arizona

Theo nguồn tin trên trang của phoenix.gov

Translate to Vietnamese language by phoenix.com

Cuộc bầu cử Hội đồng năm 2017 tháng 8 Sau đây cũng được cung cấp trong Spanish. Lộ siguiente también se dispone en espa ñol. Thông tin quan trọng Câu hỏi thường gặp (FAQ) Những ngày quan trọng Thông tin ứng viên Danh sách bầu cử vị trí trung tâm với cross streets Tương tác các đại lý trung tâm bầu cử Bản đồ và danh sách bầu cử vị trí trung tâm Biết thêm thông tin về bầu cử tại các trung tâm bỏ phiếu Bỏ phiếu sớm Yêu cầu lá phiếu bầu cử sớm Tình trạng phiếu bầu sớm Bỏ phiếu có thể truy cập Cuốn sách nhỏ lá phiếu mẫu Có được cuốn sách nhỏ lá phiếu mẫu điện tử Chiến dịch tài chính Dấu hiệu chính trị Số lượng đăng ký cử tri theo quận Ấn phẩm ​Mục đích Thành phố Phoenix sẽ tổ chức cuộc bầu cử Hội đồng thường xuyên theo lịch trình ngày thứ ba 29 tháng tám, năm 2017. Trong cuộc bầu cử này, cử tri đã đăng ký, người cư trú tại thành phố Phoenix, hội đồng Quận 2, 4, 6 và 8 sẽ chọn Councilmembers với nhiệm kỳ đầy đủ. Bỏ phiếu sớm Cử tri thành phố trên thường trực trong đầu biểu quyết danh sách sẽ (PEVL) tự động nhận được một lá phiếu đầu bằng thư trừ khi họ đã gửi một yêu cầu không nhận được một lá phiếu bằng thư. Cử tri người không cố định sớm biểu quyết danh sách có thể cũng bình chọn bởi thư bằng cách yêu cầu một lá phiếu đầu tiên từ thành phố Phoenix, bắt đầu từ thứ hai 1 tháng 5, năm 2017 và không muộn hơn thứ sáu 18 tháng 8, năm 2017. Cử tri người trên PEVL hoặc yêu cầu một lá phiếu đầu tiên sẽ nhận được phiếu bầu sớm bắt đầu từ thứ năm 3 tháng 08, năm 2017. Cử tri có thể yêu cầu một đầu phiếu trực tuyến, liên hệ với thành phố của Phoenix cuộc bầu cử tại 602-261-8683 (VOTE) hoặc bằng cách sử dụng 7-1-1 Relay hệ thống. Bỏ phiếu sớm ở người cũng sẽ có sẵn trên tầng 15 của Phoenix City Hall cho các cuộc bầu cử này từ thứ tư 2 tháng 8, năm 2017 đến thứ sáu, Tháng Tám 25, 2017. Bỏ phiếu trung tâm Thành phố cử tri trong quận 2, 4, 6 và 8 có thể bỏ phiếu trong người tại bất kỳ Trung tâm đầu phiếu sẽ được sử dụng cho các cuộc bầu cử này. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem các liên kết thông tin quan trọng.

August 2017 Council Election The following also is provided in Spanish. Lo siguiente también se dispone en espa​ñol​.​​​​ Important Information Frequently Asked Questions (FAQ’s) Important Dates​​ Candidate Information List of voting center locations with cross streets Interactive Voting Center Locator Map and List of Voting Center Locations More Information about voting at voting centers Early Voting Early Voting Ballot Request Early Ballot Status Accessible Voting Sample Ballot Pamphlet Obtain the Sample Ballot Pamphlet Electronically Campaign Finance Political Signs Voter Registration Counts by District Publications ​Purpose The City of Phoenix will hold the regularly scheduled Council Election on Tuesday, August 29, 2017. In this election, registered voters who reside in the City of Phoenix, Council Districts 2, 4, 6 and 8 will elect Councilmembers for a full term. Early Voting City voters on the permanent early voting list will (PEVL) automatically receive an early ballot by mail unless they submitted a request to not receive a ballot by mail. Voters who are not on the permanent early voting list can also vote by mail by requesting an early ballot from the City of Phoenix beginning Monday, May 1, 2017 and no later than Friday, August 18, 2017. Voters who are on the PEVL or requested an early ballot will receive early ballots beginning Thursday, Aug. 3, 2017. Voters can request an early ballot online, by contacting City of Phoenix Elections at 602-261-8683 (VOTE) or by using the 7-1-1 Relay System. In-person early voting will also be available on the 15th floor of Phoenix City Hall for this election from Wednesday, August 2, 2017 to Friday, August 25, 2017. Voting Centers City voters in Districts 2, 4, 6 and 8 may vote in person at any of the voting centers that will be used for this election. For more information, please view the Important Information links.

https://www.phoenix.gov/cityclerk/services/election-information/august-2017-council-election]]]]> ]]>