But Tre Magazine August 2017 Issue

But Tre Magazine August 2017 Issue

But Tre Magazine August 20 Our Bút Tre #156 issue is hitting the shelves tomorrow Monday 21st, 2017! Stop by our sponsors’ businesses to grab your own free copy! Vào ngày 21 tháng 8 năm 2017, 5.000 quyển BT sẽ được bắt đầu phân phối đến các cơ sở thương mại Việt Nam tại tiểu bang AZ, đầu tiên là các chợ và nhà hàng. Trong vòng 4 ngày báo có tại Utah, NM, Cali, và Texas. Trên bìa báo tháng này là người mẫu Long Minh, Makeup: Trí Trần, Stylist: Nhật Thiện, Áo Dài: Thanhphuong Le; Photographer: Hoàng Trần, Cover Design: Vinh Trần. Các bạn muốn tham gia Tuyển Lựa Ảnh Bìa xin vui lòng email ảnh đến ButTreMagazine@hotmail.com hoặc ButTre@ButTre.org.

Theo nguồn tin trên trang facebook của But Tre Magazine

https://www.facebook.com/buttremagazine/]]]]> ]]>