Diễn Đàn Xe Đạp của Thành Phố Phoenix sẽ được tổ chức vào ngày 28 Thứ Bảy Tháng 4 Năm 2018

Theo nguồn tin trên trang của phoenix.gov

Translate to Vietnamese language by phoenix.com

Phoenix To Host Bicycle Forum April 28 April 5, 2018 The city of Phoenix Street Transportation Department invites you to attend the Phoenix Bicycle Forum, Saturday, April 28. Centered on the theme of “making connections,” the forum will feature a day of learning, idea sharing and networking with transportation leaders, city representatives, bicycle advocates and local community members to make Phoenix more bicycle friendly. Forum keynote speakers include Charles Brown – a national thought leader and a leading voice in encouraging social justice in active transportation and senior researcher and adjunct professor at Rutgers University; and Jimmy Hallyburton – a nationally recognized bicycle movement leader and executive director and founder of the Boise Bicycle Project. As part of the bicycle forum a panel session on bikenomics, featuring local community and private development sector representatives, will highlight the economic benefits tied to implementing bicycle friendly initiatives. The bicycle forum also will include information and sessions on a range of bicycle topics, such as the city’s draft five-year bicycle program, new bicycle infrastructure under design, balancing bicycle needs with other transportation modes, and protected bike lanes. In addition, there will be a bicycle-safety rodeo and workshop for children. During the forum attendees will be able to register their bicycle with the Police Department – the bicycle registration program is designed to aid in the recovery of lost or stolen bicycles. This is a free event and everyone is encouraged to attend. To register please visit the event webpage at phoenix.gov/streets/BicycleForum. The bicycle forum will be held 10 a.m. to 4 p.m., Saturday, April 28, at the A. E. England Building, 424 N. Central Ave. (doors open at 9:30 a.m.). Attendees are encouraged to use public transit, ride a bicycle and carpool. The A.E. England Building does not have onsite parking availability and nearby parking options are limited. The Central Station transit hub for light rail and city busses is located adjacent to the A.E. England Building. Bicycle-parking racks will be made available at the event location. For more information about this forum call 602-262-6284 or email bike@phoenix.gov. Media Contact: Monica Hernandez Phone Number: 602-350-8853 https://www.phoenix.gov/news/streets/1998

Phoenix để Host xe đạp diễn đàn 28 Tháng 4 05 tháng 4 2018 Các thành phố của Sở Giao thông vận tải đường Phoenix mời bạn đến tham dự Phoenix xe đạp diễn đàn , Thứ bảy, tháng tư 28. tập trung vào chủ đề “làm cho các kết nối”, diễn đàn sẽ có một ngày học tập, chia sẻ ý tưởng và kết nối mạng với các nhà lãnh đạo giao thông, đại diện thành phố , những người ủng hộ xe đạp và các thành viên cộng đồng địa phương để làm cho Phoenix hơn xe đạp thân thiện. loa Diễn đàn chủ đạo bao gồm Charles Brown – một nhà lãnh đạo tư tưởng quốc gia và một giọng nói hàng đầu trong việc khuyến khích công bằng xã hội trong việc vận chuyển tích cực và nghiên cứu cao cấp và giáo sư trợ giảng tại Đại học Rutgers; và Jimmy Hallyburton – một nhà lãnh đạo phong trào xe đạp được công nhận trên toàn quốc và là giám đốc điều hành và sáng lập của Dự án xe đạp Boise. Là một phần của diễn đàn xe đạp một phiên bảng trên bikenomics, có tính năng cộng đồng địa phương và đại diện khu vực phát triển tư nhân, sẽ làm nổi bật những lợi ích kinh tế gắn liền với việc thực hiện sáng kiến ​​thân thiện với xe đạp. Diễn đàn xe đạp cũng sẽ bao gồm các thông tin và các buổi về một loạt các chủ đề xe đạp, chẳng hạn như dự thảo năm năm chương trình xe đạp của thành phố, cơ sở hạ tầng xe đạp mới theo thiết kế, cân đối nhu cầu xe đạp với phương thức vận tải khác, và làn đường xe đạp được bảo vệ. Bên cạnh đó, sẽ có một rodeo xe đạp an toàn và hội thảo cho trẻ em. Trong diễn đàn những người tham dự sẽ có thể đăng ký xe đạp của họ với Cục Cảnh sát – chương trình đăng ký xe đạp được thiết kế để hỗ trợ trong việc thu hồi xe đạp bị mất hoặc bị đánh cắp. Đây là sự kiện miễn phí và tất cả mọi người được khuyến khích tham dự. Để đăng ký vui lòng truy cập trang web sự kiện tại phoenix.gov/streets/BicycleForum . Diễn đàn xe đạp sẽ được tổ chức 10:00-04:00, Thứ 7 Tháng 4 28, tại tòa nhà AE Anh, 424 N. Trung Ave. (mở cửa lúc 9:30 sáng). Những người tham dự được khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, đi xe đạp và đi chung xe. Các Tòa nhà Anh Cổ AE không có chỗ đậu xe có sẵn và các tùy chọn bãi đậu xe ở gần đó là hạn chế. Central Station quá cảnh trung tâm bus đường sắt và thành phố ánh sáng nằm liền kề với tòa AE Anh. kệ xe đạp đậu xe sẽ được cung cấp tại địa điểm sự kiện. Để biết thêm thông tin về vấn đề này gọi diễn đàn 602-262-6284hoặc email bike@phoenix.gov . Liên hệ qua phương tiện truyền thông: Monica Hernandez Số điện thoại: 602-350-8853 Diễn Đàn Xe Đạp của Thành Phố Phoenix sẽ được tổ chức vào ngày 28 Thứ Bảy Tháng 4 Năm 2018

]]]]> ]]>