​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​56th Street Corridor Study – Open House #2

Theo nguồn tin trên trang của phoenix.gov

Translate to Vietnamese language by phoenix.com

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​56th Street Corridor Study – Open House #2 Event Start Time: July 18, 2018, 10:00 PM Event End Time: July 18, 2018, 11:30 PM Location 3102 N. 56th Street, Veritas Preparatory Academy, Lund Center Room The purpose of the second Open House will be to share the results of the public input received to date for this study. Potential design features will also be presented at this open house. Media Contact: Monica Hernandez General Contact: Joseph Perez Phone Number: 602-262-6284 Add to Calendar:

Hành lang nghiên cứu lần thứ 56 Street – Open House # 2 4 Tổ chức sự kiện Thời gian bắt đầu: 18 tháng 7 năm 2018, 10:00 Tổ chức sự kiện Time End: 18 tháng 7 năm 2018, 11:30 Vị trí 3102 đường N. lần thứ 56, Học viện Veritas trù bị, Lund Trung tâm Phòng Mục đích của việc thứ hai Open House sẽ chia sẻ kết quả của ý kiến ​​công chúng nhận được đến nay cho nghiên cứu này. tính năng thiết kế tiềm năng cũng sẽ được trình bày tại nhà mở này. Liên hệ qua phương tiện truyền thông: Monica Hernandez Liên hệ với chung: Joseph Perez Số điện thoại: 602-262-6284 Thêm vào Lịch

https://www.phoenix.gov/calendar/streets/2278]]]]> ]]>

Sinh Hoạt Gia đình ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Miễn phí tại Lab H20 STEM

Theo nguồn tin trên trang của phoenix.gov

Translate to Vietnamese language by phoenix.com

Free Family H20 STEM Lab Event Start Time: 18 tháng 7 năm 2018, 03:00 Event End Time: 18 tháng 7 năm 2018, 04:00 Location South Mountain Community Library 7050 S. 24th St. ​Join Phoenix Water for a fun, hands-on science lab where your whole family will learn about water on the earth system through a wide range of learning stations and activities. Come learn about the water cycle, groundwater flow, where we get our water here in Phoenix, and more! Learn More: https://www.phoenix.gov/waterservicessite/Pages/STEM-Labs.aspx Media Contact: Stephanie Bracken General Contact: Phoenix Water Services: conservation@phoenix.gov Phone Number: 602.534.1209 Add to Calendar:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Miễn phí gia đình Lab H20 STEM Tổ chức sự kiện Thời gian bắt đầu: 18 tháng 7 năm 2018, 03:00 Tổ chức sự kiện Time End: 18 tháng 7 năm 2018, 04:00 Vị trí Thư viện Cộng đồng South Mountain 7050 S. 24th St. Tham Phoenix nước cho một niềm vui, thực hành phòng thí nghiệm khoa học mà cả gia đình bạn sẽ tìm hiểu về nước trên hệ thống trái đất thông qua một loạt các trạm và các hoạt động học tập. Hãy tìm hiểu về vòng tuần hoàn nước, dòng nước ngầm, nơi mà chúng tôi có được nước của chúng ta đây ở Phoenix, và nhiều hơn nữa! Tìm hiểu thêm: https://www.phoenix.gov/waterservicessite/Pages/STEM-Labs.aspx Gia đình H20 STEM Lab Flyer Liên hệ qua phương tiện truyền thông: Stephanie Bracken Liên hệ với chung: Dịch vụ Nước Phoenix: conservation@phoenix.gov Số điện thoại: 602.534.1209 Thêm vào Lịch:

https://www.phoenix.gov/calendar/waterservices/2263]]]]> ]]>

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tham Quan Phi Trường Quốc Tế Phoenix Harbour Miễn Phí cho Trẻ Em hoặc Cháu của Mình trong khi Nghỉ Hè

Theo nguồn tin trên trang của phoenix.gov

Translate to Vietnamese language by phoenix.com

Airport Tour Event Start Time: July 17, 2018, 1:00 PM Event End Time: July 17, 2018, 2:30 PM Location Phoenix Sky Harbor International Airport – Terminal 4 Looking for a fun activity for your kids or grandkids over summer break? Want to familiarize yourself with the Airport? Sky Harbor has a new tour program for adults and children to learn more about the Airport. Pre-scheduled tours are now available on the second Tuesday of the month at 10 a.m. and on the fourth Thursday of the month at 1:30 p.m. Tours last about 90 minutes and begin in Terminal 4. The tours are free, but participants will need to pay for parking. Sign up at: skyharbor.com/tours Media Contact: skyharborpio@phoenix.gov General Contact: skyharbor@phoenix.gov Phone Number: Add to Calendar:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Sân bay Tour Tổ chức sự kiện Thời gian bắt đầu: 17 tháng 7 năm 2018, 01:00 Tổ chức sự kiện Time End: 17 tháng 7 năm 2018, 02:30 Vị trí Sky Sân bay Quốc tế Phoenix Harbour – ga 4 Tìm kiếm một hoạt động vui chơi cho trẻ em hoặc cháu của mình qua kỳ nghỉ hè? Muốn làm quen với sân bay? Sky Harbor có một chương trình tour du lịch mới dành cho người lớn và trẻ em để tìm hiểu thêm về các sân bay. Pre-lịch trình tour du lịch hiện nay có sẵn vào ngày Thứ Ba thứ hai của tháng lúc 10 giờ sáng và vào ngày thứ Năm thứ tư của tháng tại 13:30 Tours kéo dài khoảng 90 phút và bắt đầu trong Terminal 4. Các tour du lịch là miễn phí, nhưng người tham gia sẽ cần trả tiền cho bãi đậu xe. Đăng ký tại: skyharbor.com/tours Liên hệ qua phương tiện truyền thông: skyharborpio@phoenix.gov Liên hệ với chung: skyharbor@phoenix.gov Số điện thoại: Thêm vào Lịch:

https://www.phoenix.gov/calendar/cityclerk/2200]]]]> ]]>