​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​56th Street Corridor Study – Open House #2

Theo nguồn tin trên trang của phoenix.gov

Translate to Vietnamese language by phoenix.com

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​56th Street Corridor Study – Open House #2 Event Start Time: July 18, 2018, 10:00 PM Event End Time: July 18, 2018, 11:30 PM Location 3102 N. 56th Street, Veritas Preparatory Academy, Lund Center Room The purpose of the second Open House will be to share the results of the public input received to date for this study. Potential design features will also be presented at this open house. Media Contact: Monica Hernandez General Contact: Joseph Perez Phone Number: 602-262-6284 Add to Calendar:

Hành lang nghiên cứu lần thứ 56 Street – Open House # 2 4 Tổ chức sự kiện Thời gian bắt đầu: 18 tháng 7 năm 2018, 10:00 Tổ chức sự kiện Time End: 18 tháng 7 năm 2018, 11:30 Vị trí 3102 đường N. lần thứ 56, Học viện Veritas trù bị, Lund Trung tâm Phòng Mục đích của việc thứ hai Open House sẽ chia sẻ kết quả của ý kiến ​​công chúng nhận được đến nay cho nghiên cứu này. tính năng thiết kế tiềm năng cũng sẽ được trình bày tại nhà mở này. Liên hệ qua phương tiện truyền thông: Monica Hernandez Liên hệ với chung: Joseph Perez Số điện thoại: 602-262-6284 Thêm vào Lịch

https://www.phoenix.gov/calendar/streets/2278]]]]> ]]>