Thứ Sáu ngày 27 tháng 10 năm 2023 là ngày cuối cùng để cử tri đã ghi danh yêu cầu lá phiếu thay thế qua đường bưu điện cho Cuộc bầu cử Trái phiếu Đặc biệt Vào Ngày Bầu cử Thứ Ba, ngày 7 tháng 11 của Thành phố Phoenix


Theo nguồn tin trên trang của phoenix.gov

Translate to Vietnamese language by phoenix.com


Thời hạn Yêu cầu Lá phiếu Thay thế Đã Gần đến
9:00 sáng ngày 25 tháng 10 năm 2023
Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10, là ngày cuối cùng để cử tri đã ghi danh yêu cầu lá phiếu thay thế qua đường bưu điện cho Cuộc bầu cử Trái phiếu Đặc biệt sắp tới của Thành phố Phoenix. Trong cuộc bầu cử này, cử tri cư trú tại Thành phố Phoenix sẽ quyết định bốn câu hỏi trên lá phiếu.

Những cá nhân muốn bỏ phiếu trực tiếp thay vì qua thư có thể đến bất kỳ Địa điểm Thay thế Lá phiếu nào mở cửa đến Thứ Ba, ngày 7 tháng 11. Giờ hoạt động có thể thay đổi tùy theo địa điểm. Vào Ngày Bầu cử, Thứ Ba, ngày 7 tháng 11, các địa điểm Thay thế Lá phiếu sẽ mở cửa từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Các địa điểm được chỉ định trên toàn quận và có thể tìm thấy trực tuyến tại Location.Maricopa.Vote hoặc bằng cách gọi tới số 602-506-1511. Cử tri phải cung cấp giấy tờ tùy thân trực tiếp tại tất cả các Địa điểm Thay thế Lá phiếu trước khi nhận được lá phiếu.

Các lá phiếu đã bầu phải được gửi qua đường bưu điện hoặc chuyển đến Cơ quan bầu cử Quận Maricopa trước 7 giờ tối. vào Ngày Bầu cử, Thứ Ba, ngày 7 tháng 11. Nếu quý vị gửi lại lá phiếu của mình qua đường bưu điện xin hãy nhớ dành đủ thời gian để giao hàng. Quý vị nên gửi lá phiếu của mình qua đường bưu điện ít nhất 7 ngày trước Ngày Bầu cử.

Để biết thêm thông tin về cuộc bầu cử sắp tới xin hãy truy cập phoenix.gov/elections, gọi 602-261-VOTE (8683), gửi email tới phoenixelections@phoenix.gov hoặc theo dõi chúng tôi trên twitter.com/X @PHXClerk.​


Deadline to Request a Replacement Ballot Nears
OCTOBER 25, 2023 9:00 AM
​Friday, October 27, is the last day for registered voters to request a replacement ballot by mail for the upcoming City of Phoenix Special Bond Election. In this election, voters residing in the City of Phoenix will decide on four ballot questions.

Individuals who wish to vote in-person rather than by mail can visit any Ballot Replacement Site open through Tuesday, November 7. Hours of operation may vary by location. On Election Day, Tuesday November 7, Ballot Replacement locations will be open from 6:00 a.m. to 7:00 p.m. Locations are designated throughout the county and are found online at Location.Maricopa.Vote or by calling 602-506-1511. Voters must provide identification at all in-person Ballot Replacement Sites before receiving a ballot.

Voted ballots must be mailed or delivered to Maricopa County Elections by 7:00 p.m. on Election Day, Tuesday, November 7. If you return your ballot by mail, be sure to allow sufficient time for delivery. It is recommended you mail your ballot at least 7 days before Election Day.

For more information on the upcoming election, visit phoenix.gov/elections, call 602-261-VOTE (8683), email phoenixelections@phoenix.gov or follow us on twitter.com/X @PHXClerk.​


https://www.phoenix.gov/newsroom/city-clerk/2900