Khi cạnh tranh Tổng thống năm 2024 trong tiểu bang Arizona giữa 5 người với cử tri ủng hộ Trump 46%, Biden 40% , Kenedy Jr. 7%, West 2% và Stein 0% theo cuộc thăm dò mới nhất của Bloomberg trong tháng 4


Theo nguồn tin trên trang của Morning Consult cho Bloomberg

Khi cạnh tranh Tổng thống năm 2024 trong tiểu bang Arizona giữa 5 người với cử tri ủng hộ Trump 46%, Biden 40% , Kenedy Jr. 7%, West 2% và Stein 0% theo cuộc thăm dò mới nhất của Bloomberg trong tháng 4


Donald Trump 46%
Joe Biden 40%
Robert Kendy, Jr. 7%
Cornel West 2%
Jill Stein 0%
Người khác xin vui lòng chỉ rõ 0%
Sẽ không bỏ phiếu 2%
Không biết/Không có ý kiến 3%


If the November 2024 election for U.S. president were held today, and Democrat Joe
Biden, Republican Donald Trump, Independent Robert F. Kennedy Jr., Independent
Cornel West, and Green Party candidate Jill Stein were on the ballot, for whom would
you vote?
Donald Trump 46%
Joe Biden 40%
Robert Kendy, Jr. 7%
Jill Stein 0%
Cornel West 2%
Someone else, please specify 0%
Would not vote 2%
Don’t know/No opinion 3%


Morning Consult for Bloomberg
Conducted April 08-15, 2024
https://pro-assets.morningconsult.com/wp-uploads/2024/04/Bloomberg_2024-Election-Tracking-Wave-7.pdf