Văn nghệ Hội Hoa Xuân Chợ Đêm – Tết Giáp Thìn – 2024 – Night Flower Market Concert by Như Lai Thiền Tự TempleWHAT: Night Flower Market Concert
WHEN: Saturday, February 3, 2024 from 7 PM to 10 PM
WHERE: 4842 N 51st Ave, Phoenix, AZ 85031

Theo nguồn tin trên mạng của Như Lai Thiền Tự

Văn nghệ Hội Hoa Xuân Chợ Đêm
Tết Giáp Thìn 2024

Thời Gian (Date & Time) :Thứ Bảy ngày 27 tháng 1 năm 2024 & Thứ Bảy ngày 3 tháng 2 năm 2024 từ 7 giờ tối đến 10 giờ đêm
Địa Điểm (ADDRESS): Như Lai Thiền Tự, 4842 N 51st Ave, Phoenix, AZ 85031

xin liên lạc (PHONE): 623-845-7777


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item .

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại cttdvnphx.com.