Hội Chợ – Văn Nghệ – Dạ Vũ Mừng Xuân Giáp Thìn – 2024 – Tet Lunar New Year Festival by Holy Spirit Catholic Church


Theo nguồn tin trên mạng của Cộng Đoàn Thánh Linh Tempe Arizona – Holy Spirit Catholic Church

WHAT: The Annual Vietnamese Tet Festival
WHEN: Sunday, February 12, 2024
TET FESTIVAL: 3 PM – 6 PM
CONCERT: 6 PM – 10 PM

WHERE: 1800 E. Libra Drive , Tempe, AZ, United States, Arizona

(480) 838-7474


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item .

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại cttdvnphx.com.