Văn nghệ Hội Hoa Xuân Chợ Đêm – Tết Giáp Thìn – 2024 – Night Flower Market Concert by Như Lai Thiền Tự TempleWHAT: Night Flower Market Concert
WHEN: Saturday, February 3, 2024 from 7 PM to 10 PM
WHERE: 4842 N 51st Ave, Phoenix, AZ 85031

Theo nguồn tin trên mạng của Như Lai Thiền Tự

Văn nghệ Hội Hoa Xuân Chợ Đêm
Tết Giáp Thìn 2024

Thời Gian (Date & Time) :Thứ Bảy ngày 27 tháng 1 năm 2024 & Thứ Bảy ngày 3 tháng 2 năm 2024 từ 7 giờ tối đến 10 giờ đêm
Địa Điểm (ADDRESS): Như Lai Thiền Tự, 4842 N 51st Ave, Phoenix, AZ 85031

xin liên lạc (PHONE): 623-845-7777


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item .

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại cttdvnphx.com.


Văn Nghệ Đón Giao Thừa – Mừng Năm Mới – Tết Giáp Thìn – 2024 – Tet Festival – Lunar New Year by Như Lai Thiền Tự Temple


Theo nguồn tin trên mạng của Như Lai Thiền Tự

Văn Nghệ Đón Giao Thừa
Mừng Năm Mới
Tết Giáp Thìn 2024

Thời Gian (Date & Time) : Thứ Sáu ngày 9 tháng 2 năm 2024 & Thứ Bảy ngày 10 tháng 2 năm 2024 từ 7 giờ tối đến 11 giờ đêm
Địa Điểm (ADDRESS): Như Lai Thiền Tự4842 N 51st Ave, Phoenix, AZ 85031

xin liên lạc (PHONE): 623-845-7777


Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item .

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng tại cttdvnphx.com.