Pho King Kitchen Sẽ Khai Trương Vào Tuần Tới

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang của Phoenix New Times THE GREAT PHO KING FOOD TRUCK TO OPEN RESTAURANT IN SCOTTSDALE NEXT WEEK BY LAUREN SARIA

http://www.phoenixnewtimes.com/restaurants/the-great-pho-king-food-truck-to-open-restaurant-in-scottsdale-next-week-8088718

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.

SOURCE: Pho King Kitchen

ADDRESS: 8018 East Thomas Road, Scottsdale, AZ 85251 PHONE: (480) 331-8638 WEB: http://phokinghungry.com/ FACEBOOK: https://www.facebook.com/phokinghungry ]]]]> ]]>