Tin Tức Bầu Cử Đặt Biệt Ngày 12 Tháng 3 Thành Phố Phoenix: Các Địa Điểm Bỏ Phiếu, Thẻ Căn Cước Cần Khi Đi Bầu

Theo nguồn tin trên trang mạng của phoenix.gov (Rough Translation on important information in Vietnamese language) Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang mạng thành phố Phoenix: Ngày 6 Tháng Ba 2013 Trong cuộc bầu cử đặc biệt ngày 12 tháng 3 trong thành phố Phoenix, Phoenix cử tri ghi danh sẽ quyết định biện pháp bỏ phiếu để sửa đổi quy định Điều lệ Thành phố liên quan đến hệ thống hưu trí của nhân viên và bảo mật cho các phương tiện vận chuyển công cộng. Các cử tri được nhắc nhở rằng họ có thể sử dụng bất kỳ một trong 27 trung tâm trong thành phố để bỏ phiếu. Để thuận tiện cho bỏ phiếu, các trung tâm bỏ phiếu sẽ mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, Thứ Bảy ngày 9 Tháng 3, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối Thứ Hai, ngày 11 Tháng 3, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối Thứ Ba, ngày 12 (Ngày Bầu Cử). Trong thời gian này, thành phố Phoenix sẽ mở một đường dây thông tin điện thoại cho cử tri để trợ giúp cử tri với các thông tin về cuộc bầu cử hoặc các địa điểm trung tâm bỏ phiếu. Số điện thoại này là 602-261-VOTE (8683) hoặc TTY/602-534-2737. Cử tri không đi bỏ phiếu sớm được khuyến khích để bỏ phiếu thuận tiện của họ tại bất kỳ một trong những trung tâm bỏ phiếu trong thời gian ba ngày. Các địa điểm trung tâm bỏ phiếu là: Aviano Community Center, 22500 N. Aviano Way Broadway Heritage Neighborhood Resource Center, 2405 E. Broadway Road Burton Barr Central Library, 1221 N. Central Ave. Cesar Chavez Branch Library, 3635 W. Baseline Road City Clerk Department Customer Service Center, 2640 S. 22nd Ave. Deer Valley Community Center, 2001 W. Wahalla Lane Desert West Community Center, 6501 W. Virginia Ave. Devonshire Senior Center, 2802 E. Devonshire Ave. Goelet A.C. Beuf Community Center, 3435 W. Pinnacle Peak Road Golden Gate Community Center, 1625 N. 39th Ave. Hampton Inn & Suites, 16620 N. Scottsdale Road Helen Drake Senior Center, 7600 N. 27th Ave. LDS Church, 3102 N. 18th Ave. Light of the Desert Lutheran Church, 33175 N. Cave Creek Road Maryvale Community Center, 4420 N. 51st Ave. Memorial Presbyterian Church, 4141 E. Thomas Road Mesquite Branch Library, 4525 E. Paradise Village Parkway North North Phoenix Baptist Church, 5757 N. Central Ave. Our Lady of Czestochowa Parish, 2828 W. Country Gables Drive Paradise Valley Community Center, 17402 N. 40th St. Pecos Community Center, 17010 S. 48th St. Phoenix City Hall, 200 W. Washington St. Pilgrim Rest Baptist Church, 1401 E. Jefferson St. South Mountain Community Center, 212 E. Alta Vista Road Sunnyslope Community Center, 802 E. Vogel Ave. Trinity Bible Church, 3420 W. Peoria Ave. Unity of Phoenix Church, 1500 E. Greenway Parkway Việc biểu quyết tên trung tâm và địa chỉ được liệt kê trong Lá Phiếu Mẫu và Pamphlet Công khai đã được gửi vào tháng Giêng cho tất cả các căn hộ trong thành phố Phoenix, nơi có một cử tri đã ghi danh không yêu cầu để có được những cuốn sách nhỏ điện tử. Ngoài ra, các cử tri có thể truy cập vào phoenix.gov/elections để xem một danh sách các địa điểm trung tâm bỏ phiếu cùng với một bản đồ các địa điểm. Cũng có sẵn trực tuyến là một ứng dụng tương tác mà sẽ hiển thị các cử tri trung tâm bỏ phiếu gần nhất với họ cùng với con số của các hoạt động của cử tri tại mỗi địa điểm. Mỗi cử tri phải xuất trình giấy tờ chứng minh tại trung tâm bỏ phiếu để nhận được một lá phiếu. Một hình thức của các loại sau đây của thẻ căn cước (ID) có hình ảnh với tên và địa chỉ sẽ được chấp nhận: Giấy phép lái xe hợp lệ Arizona Arizona không hợp lệ giấy chứng điều hành Thẻ ghi danh bộ lạc khác từ nhận dạng bộ lạc Hợp lệ liên bang Hoa Kỳ, tiểu bang hoặc chính quyền địa phương đã ban hành xác định Hai hình thức không hình ảnh ID với tên và địa chỉ cũng sẽ được chấp nhận. Việc xác định phải phù hợp với tên của cử tri và địa chỉ được hiển thị trong danh sách cử tri ghi danh. Một danh sách các hình thức chấp nhận được xác định là có sẵn tại phoenix.gov /elections hoặc trong Lá Phiếu Mẫu và Pamphlet công khai. Cử tri không trình bày thẻ căn cước chấp nhận được có thể bỏ phiếu một lá phiếu tạm tại các trung tâm bỏ phiếu bầu cử, nhưng có thể được yêu cầu xuất trình thẻ căn cước chấp nhận bởi một nhân viên bầu cử vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ Sáu sau cuộc bầu cử. Các cử tri nhận được một lá phiếu để bỏ phiếu sớm qua bưu điện, nhưng chưa bỏ phiếu và trả lại lá phiếu, vẫn có thể bỏ phiếu lá phiếu họ nhận được qua đường bưu điện. Cử tri phải đặt lá phiếu trong phong bì đã ký bản khai có tuyên thệ. Phong bì sau đó có thể bỏ tại bất kỳ trung tâm bỏ phiếu trong thành phố, bao gồm cả Phoenix City Hall, 200 W. Washington St. lá phiếu để bỏ phiếu sớm phải nhận được trước 7 giờ tối Thứ Ba, ngày 12 tháng 3. Các cử tri cũng có thể đi đến bất kỳ trung tâm bỏ phiếu bầu cử. Cuộc bầu cử đã mở cho dân Phoenix đã ghi danh cử tri và cư trú trong thành phố Phoenix ngay lập tức ít nhất 29 ngày trước ngày bầu cử. Để biết thêm thông tin về cuộc bầu cử, hãy truy cập phoenix.gov / elections hoặc gọi Ban Thư Ký Thành Phố VOTE-602-261 (8683) hoặc TTY/602-534-2737. ========================================= Election Information: Voting Center Locations, ID Requirements March 6, 2013 In the March 12 Phoenix Special Election, registered Phoenix voters will decide ballot measures to amend City Charter provisions relating to the employee retirement system and security for public transit vehicles. Voters are reminded that they can use any one of the 27 voting centers in the city to cast a ballot. For voting convenience, voting centers will be open from 10 a.m. to 4 p.m. Saturday, March 9; 9 a.m. to 6 p.m. Monday, March 11; and 6 a.m. to 7 p.m. Tuesday, March 12 (Election Day). During this period, the city of Phoenix will operate a voter information telephone line to assist voters with information about the election or voting center locations. The number is 602-261-VOTE (8683) or TTY/602-534-2737. Voters who did not vote early are urged to vote at their convenience at any one of the voting centers over the three-day period. The voting center locations are: Aviano Community Center, 22500 N. Aviano Way Broadway Heritage Neighborhood Resource Center, 2405 E. Broadway Road Burton Barr Central Library, 1221 N. Central Ave. Cesar Chavez Branch Library, 3635 W. Baseline Road City Clerk Department Customer Service Center, 2640 S. 22nd Ave. Deer Valley Community Center, 2001 W. Wahalla Lane Desert West Community Center, 6501 W. Virginia Ave. Devonshire Senior Center, 2802 E. Devonshire Ave. Goelet A.C. Beuf Community Center, 3435 W. Pinnacle Peak Road Golden Gate Community Center, 1625 N. 39th Ave. Hampton Inn & Suites, 16620 N. Scottsdale Road Helen Drake Senior Center, 7600 N. 27th Ave. LDS Church, 3102 N. 18th Ave. Light of the Desert Lutheran Church, 33175 N. Cave Creek Road Maryvale Community Center, 4420 N. 51st Ave. Memorial Presbyterian Church, 4141 E. Thomas Road Mesquite Branch Library, 4525 E. Paradise Village Parkway North North Phoenix Baptist Church, 5757 N. Central Ave. Our Lady of Czestochowa Parish, 2828 W. Country Gables Drive Paradise Valley Community Center, 17402 N. 40th St. Pecos Community Center, 17010 S. 48th St. Phoenix City Hall, 200 W. Washington St. Pilgrim Rest Baptist Church, 1401 E. Jefferson St. South Mountain Community Center, 212 E. Alta Vista Road Sunnyslope Community Center, 802 E. Vogel Ave. Trinity Bible Church, 3420 W. Peoria Ave. Unity of Phoenix Church, 1500 E. Greenway Parkway The voting center names and addresses are listed in the Sample Ballot and Publicity Pamphlet that was mailed in January to all residences in the city of Phoenix where there is a registered voter who did not request to obtain the pamphlet electronically. Additionally, voters can visit phoenix.gov/elections to see a list of voting center locations along with a map of the locations. Also available online is an interactive application that will show voters the voting center closest to them along with the amount of voter activity at each site. Every voter is required to show proof of identity at the voting center to receive a ballot. One form of the following types of photo ID with name and address will be accepted: Valid Arizona driver license Valid Arizona non-operating identification license Tribal enrollment card or other from of tribal identification Valid United States federal, state or local government issued identification Two forms of non-photo ID with name and address also will be accepted. The identification must match the voter’s name and address shown on the voter registration roll. A list of the acceptable forms of identification is available at phoenix.gov/elections or in the Sample Ballot and Publicity Pamphlet. Voters who do not present acceptable identification may vote a provisional ballot at the polls, but may be required to present acceptable identification to an election official by 5 p.m. on the Friday after the election. Voters who received an early ballot by mail, but have not yet voted and returned the ballot, can still vote the ballot they received in the mail. Voters must place the voted ballot in the signed affidavit envelope. The envelope can then be dropped off at any voting center in the city, including Phoenix City Hall, 200 W. Washington St. Early ballots must be received by 7 p.m. Tuesday, March 12. The voters also may go to any voting center to vote. The election is open to all Phoenix residents who are registered voters and reside within the city of Phoenix at least 29 days immediately before the election. For more information about the election, visit phoenix.gov/elections or call the City Clerk Department at 602-261-VOTE (8683) or TTY/602-534-2737. Media Contact: Barb Frazier 602-261-8512

http://phoenix.gov/news/030613voterinfo.html

]]]]> ]]>