Ban Bầu cử Quận Maricopa bắt đầu gửi phiếu bầu từ Thứ Tư​​ ngày 11 tháng 10 cho Cuộc bầu cử Trái phiếu Đặc biệt cho cử tri Thành phố Phoenix


Theo nguồn tin trên trang của phoenix.gov

Translate to Vietnamese language by phoenix.com


Bắt đầu gửi phiếu bầu
NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2023 9:00 SÁNG

Các lá phiếu sẽ được gửi đến các cử tri đã đăng ký đủ điều kiện cho Cuộc bầu cử Trái phiếu Đặc biệt sắp tới của Thành phố Phoenix ​Vào Thứ Tư​​ ngày 11 tháng 10 năm 2023. Trong cuộc bầu cử này, cử tri cư trú tại Phoenix sẽ quyết định bốn câu hỏi trên lá phiếu.

Lá Phiếu Gửi Qua Thư

Tất cả cử tri đã đăng ký đủ điều kiện tại Phoenix sẽ tự động nhận được lá phiếu qua thư. Các lá phiếu cho Cuộc bầu cử Trái phiếu Đặc biệt ngày 7 tháng 11 năm 2023 sẽ được Ban Bầu cử Quận Maricopa gửi qua đường bưu điện bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 11 tháng 10 năm 2023.

Thùng đựng phiếu sẽ có sẵn bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2023, tại các địa điểm được Quận chỉ định. Để tìm kiếm một địa điểm, hãy truy cập Locations.Mar​​icopa.Vote .

Để nhận lá phiếu thay thế qua thư cho lá phiếu bị hủy, thất lạc, hư hỏng hoặc không nhận được, hãy gọi 602-506-1511 hoặc gửi email đến Evreq@risc.maricopa.gov trước Thứ Sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2023.

Các lá phiếu gửi qua thư có sẵn ở các định dạng thay thế bao gồm chữ nổi Braille và bản in khổ lớn, theo yêu cầu. Để yêu cầu hình thức lá phiếu thay thế xin vui lòng gọi cho Phòng Bầu cử Quận Maricopa theo số 602-506-1511 .

Địa điểm thay thế lá phiếu để bỏ phiếu trực tiếp

Cử tri có thể trực tiếp bỏ phiếu thay thế tại địa điểm thay thế lá phiếu nếu lá phiếu gửi qua đường bưu điện bị thất lạc, hư hỏng, phá hủy hoặc không được nhận. Các địa điểm thay thế lá phiếu sẽ được Quận Maricopa chỉ định. Cuộc bỏ phiếu thay thế lá phiếu trực tiếp bắt đầu vào ngày 30 tháng 10 năm 2023. Xin hãy truy cập Locations.Maricopa.Vote hoặc gọi điện 602-506-1511 để tìm địa điểm bỏ phiếu thay thế lá phiếu trực tiếp gần quý vị bao gồm cả giờ trong ngày khi các phòng phiếu sẽ mở tại mỗi địa điểm.

Hãy đảm bảo rằng quý vị và mọi người quý vị biết đều #BallotReady!

Để biết thêm thông tin về cuộc bầu cử sắp tới xin hãy truy cập phoenix.gov/elections ,
gọi 602-261-VOTE (8683) , gửi email tới phoenixelections@phoenix.gov
hoặc theo dõi chúng tôi trên twitter.com/X @ PHXClerk . ​


Mailing of Ballots Begins
OCTOBER 10, 2023

​On Wednesd​​ay, October 11, ballots will be mailed to eligible registered voters for the upcoming City of Phoenix Special Bond Election. In this election, voters residing in Phoenix will decide on four ballot questions.
Mail-In-Ballots

All Phoenix-eligible registered voters will automatically receive a ballot by mail. Ballots for the November 7, 2023, Special Bond Election will be mailed by the Maricopa County Elections Department beginning Wednesday, October 11, 2023.

Ballot Drop boxes will be available starting October 11, 2023, in designated locations by the County. To search for a location visit Locations.Mar​​icopa.Vote.

To obtain a replacement ballot by mail for a ballot that is destroyed, lost, spoiled or not received, call 602-506-1511 or email Evreq@risc.maricopa.gov by Friday, October 27, 2023.

Mail-in ballots are available in alternative formats including Braille and large print, upon request. To request an alternative format of the ballot, please call the Maricopa County Elections Department at 602-506-1511.

Ballot Replacement Sites for In-person Voting

Voters may cast a replacement ballot in person at a ballot replacement site if the mailed ballot was lost, spoiled, destroyed, or not received. Ballot replacement sites will be designated by Maricopa County. In-person ballot replacement voting begins on October 30, 2023. To find an in-person ballot replacement voting site near you, including the hours during the day when the polls will be open at each location, visit Locations.Maricopa.Vote or call 602-506-1511.

Make sure you and everyone you know is #BallotReady!

For more information on the upcoming election visit phoenix.gov/elections,
call 602-261-VOTE (8683), email phoenixelections@phoenix.gov
or follow us on twitter.com/X @PHXClerk. ​


https://www.phoenix.gov/newsroom/city-clerk/2878