2014 Children's Vietnamese New Year Festival

Theo nguồn tin trên trang mạng của Phoenix Vietnamese Community Center Children’s Vietnamese New Year Festival in Chandler AZ THIẾU NHI ĂN TẾT trong khu Chandler AZ FEBRUARY 15, 2014 [caption id="attachment_878" align="alignnone" width="720"]Thiếu Nhi Ăn Tết 2014 Thiếu Nhi Ăn Tết 2014[/caption]

https://www.facebook.com/phxvncc

]]]]> ]]>