Lễ Hội Tết Trung Thu 2023 – Mid-Autumn Festival – Moon Festival by Vietnamese Martyrs Catholic Church


Theo tin Vietnamese Martyrs Catholic Church hay Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Phoenix, Arizona

WHAT: Tet Trung Thu/Mid-Autumn/Moon festival

WHEN: Saturday, September 23, 2023 from 8 PM to 10 PM

WHERE: 2915 W Northern Ave, Phoenix, AZ 85051


TẾT TRUNG THU: Thứ bảy ngày 23 tháng 9 (Sau
thánh lễ 7.00pm. Miễn phí thức ăn và lồng đèn cho trẻ
em. Thức ăn người lớn xin mua ủng hộ cho Trường Việt
Ngữ Giáo Lý và TNTT.

Please join us for the Moon Festival 2023
WHEN: Saturday, September 23, 2023 from 8 PM to 10 PM
WHERE: 2915 W Northern Ave, Phoenix, AZ 85051