Thượng Nghị Sỹ John McCain Gửi Thông Điệp Đến Cộng Đồng Việt Nam

Theo nguồn tin Tin Cong Dong trên mạng của youtube.com

Ngay 17 tháng 5 Nam 2014 Thượng Nghị Sĩ John McCain Giử Thông Điệp đến CĐ Việt Nam Trên Thế Giới..

]]]]> ]]>