Phoenix New Times Xếp Món French Onion Soup Trong Nhà Hàng Bonjour Vietnam Hạng 99 Trong 100 Nhà Hàng Trong Thành Phố Phoenix

Theo nguồn tin trên trang blog của Phoenix New Times French Onion Soup from Bonjour Vietnam: 100 Favorite Dishes By Heather Hoch Thu., May 8 2014 at 10:00 AM 99. French Onion Soup from Bonjour Vietnam

http://blogs.phoenixnewtimes.com/bella/2014/05/french_onion_soup_from_bonjour.php

ADDRESS: 202 N Central Ave, Phoenix, AZ 85004 PHONE: 602-252-1223

]]]]> ]]>