Thông Báo Đóng Cửa & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Trong Ngày Lễ Lao Động Hoa Kỳ 2017

Theo nguồn tin trên trang của phoenix.gov

Translate to Vietnamese language by phoenix.com

Labor Day Holiday thông báo 0 tháng tám năm 2017 Văn phòng thành phố Phoenix sẽ đóng cửa thứ hai, Tháng Chín 4 trong chấp hành lao động ngày lễ. Đây là thành phố dịch vụ bị ảnh hưởng như thế nào: Chất thải rắn: Thùng rác và tái chế sẽ được thu thập như thường lệ. Sẽ có không có sự thay đổi trong bộ sưu tập day. Xin vui lòng đặt thùng rác và tái chế container 4 bàn chân của bạn ngoài lề đường bởi 5:30 sáng Quá cảnh: Xe buýt Phoenix, Dial-a-đi xe, và thung lũng Metro Light Rail sẽ hoạt động trên lịch trình ngày chủ nhật. Nhận và nhanh chóng các tuyến đường sẽ không hoạt động và dịch vụ khách hàng sẽ được đóng lại. Truy cập vào valleymetro.org/onlinetools để lên kế hoạch chuyến đi tiếp theo của bạn. Trạm chuyển: 27th Avenue và phía bắc cổng chuyển trạm sẽ đóng cửa. Thư viện: tất cả các địa điểm thư viện Phoenix sẽ đóng cửa. Đỗ xe: tất cả mét, bãi đậu xe và trả tiền trạm là thi hành 08: 00 đến 10: 00 hàng ngày, bao gồm ngày cuối tuần và ngày lễ. -30- Phương tiện truyền thông liên lạc với: Văn phòng Communicatoins Số điện thoại: 602-262-7177

Labor Day Holiday Notice Aug. 30, 2017 City of Phoenix offices will be closed Monday, September 4 in observance of the Labor Day holiday. Here’s how city services are affected: Solid Waste: Trash and recycling will be collected as usual. There will be no change in collection day. Please place your trash and recycling containers 4 feet apart at the curb by 5:30 a.m. Transit: Phoenix buses, Dial-a-Ride, and Valley Metro Light Rail will operate on Sunday schedules. Express and RAPID routes will not operate and Customer Service will be closed. Visit valleymetro.org/onlinetools to plan your next trip. Transfer Stations: The 27th Avenue and North Gateway Transfer Stations will be closed. Library: All Phoenix library locations will be closed. Parking Meters: All parking meters and pay stations are enforced 8 a.m. to 10 p.m. daily, including weekends and holidays. – 30 – Media Contact: Communicatoins Office Phone Number: 602-262-7177

https://www.phoenix.gov/news/pio/1813]]]]> ]]>