Hội Chợ Tuyển Dụng của Cảnh Sát Thành Phố Phoenix từ 8 Giờ Sáng đến Trưa trong Ngày 20 Tháng 10 Năm 2017

Theo nguồn tin trên trang của phoenix.gov

Translate to Vietnamese language by phoenix.com

20 tháng 10: Cảnh sát Phoenix tuyển dụng hội chợ Tìm hiểu thêm về và áp dụng để làm việc cho sở cảnh sát PHX này hội chợ việc làm, ngày thứ sáu, Tháng Mười 20 từ 8 giờ sáng đến trưa tại PHX Convention Center. Tải về tờ rơi thông tin PDF để biết chi tiết.

Oct. 20: Phoenix Police Career Fair ​Learn more about and apply to work for the PHX Police Department at this Job Fair, on Friday, Oct. 20 from 8 a.m. to noon at the PHX Convention Center. Download info flier PDF for details.

https://www.phoenix.gov/news/parks/1853]]]]> ]]>