Họp Tham Khảo Ý Kiến ​​Công Chúng trên một Đề Nghị Thay Đổi Ngày Bầu Cử D3

Theo nguồn tin trên trang của phoenix.gov

Translate to Vietnamese language by phoenix.com

Consolidated Elections Meeting D3 Event Start Time: April 2, 2018, 8:00 PM Event End Time: April 2, 2018, 9:00 PM Location North Mountain Visitor Center, 12950 N. 7th Street PUBLIC ASKED TO PROVIDE INPUT ON PROPOSAL FOR ELECTION DATE CHANGES The Phoenix City Council is seeking public comment on a proposal to change when City elections for Mayor and City Council, along with other measures, would be held. The change is being considered to potentially increase participation in city elections, since more voters tend to participate in the state elections, particularly in the November General Election. The proposal is to move City elections from August and November of odd-numbered years, to the fall of even-numbered years which would be at the same time as the statewide elections. This is known as “consolidated elections.” The proposal means City offices and measures would now appear on the same ballot with the races for federal, state, and county offices, and ballot propositions for the state and county. To make these changes happen, residents would need to vote to amend the City Charter on the state ballot this fall. Media Contact: Matthew Hamada Phone Number: 602-376-5899

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Consolidated Bầu cử Hội nghị D3 Tổ chức sự kiện Thời gian bắt đầu: 02 tháng tư 2018, 08:00 Tổ chức sự kiện Time End: 02 tháng tư 2018, 09:00 Vị trí North Mountain Visitor Center, 12950 N. 7th Street Tham Khảo Ý Kiến ​​Công Chúng trên một Đề Nghị Thay Đổi Ngày Bầu Cử Thành Phố cho Thị Trưởng và Hội Đồng thành phố, cùng với các biện pháp khác CÔNG yêu cầu cung cấp đầu vào ĐỀ XUẤT CHO NHỮNG THAY ĐỔI BẦU CỬ NGÀY Hội Đồng Thành Phố Phoenix đang tìm kiếm ý kiến ​​công chúng trên một đề nghị thay đổi khi thành phố bầu cử thị trưởng và hội đồng thành phố, cùng với các biện pháp khác, sẽ được tổ chức. Sự thay đổi đang được coi là có khả năng làm tăng sự tham gia vào cuộc bầu cử thành phố, vì nhiều cử tri có xu hướng tham gia vào các cuộc bầu cử quốc gia, đặc biệt là trong tháng mười một Tổng Tuyển Cử. Đề xuất này là để di chuyển các cuộc bầu cử thành phố từ tháng Tám và tháng mười một năm số lẻ, đến sự sụp đổ của các năm chẵn mà sẽ được ở cùng thời điểm với các cuộc bầu cử toàn tiểu bang. Đây được gọi là “cuộc bầu cử hợp nhất.” Đề xuất này có nghĩa là các văn phòng thành phố và các biện pháp bây giờ sẽ xuất hiện trên lá phiếu cùng với các cuộc đua cho liên bang, tiểu bang, và các văn phòng quận, và mệnh đề bỏ phiếu cho các tiểu bang và quận. Để thực hiện những thay đổi này xảy ra, người dân sẽ cần phải bỏ phiếu để sửa đổi Hiến Thành phố trên lá phiếu nhà nước vào mùa thu này. Liên hệ qua phương tiện truyền thông: Matthew Hamada Số điện thoại: 602-376-5899 Thêm vào Lịch:

https://www.phoenix.gov/calendar/cityclerk/2196]]]]> ]]>