​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​American Airlines Thông Báo các chuyến bay thẳng giữa Phi Trường Quốc Tế Phoenix Sky Harbor và London Heathrow

Theo nguồn tin trên trang của phoenix.gov

Translate to Vietnamese language by phoenix.com

American Airlines Announces Service Between PHX Sky Harbor and London Heathrow Aug. 21, 2018 Phoenix, AZ – American Airlines announced today that it will offer its first-ever overseas intercontinental flight from Phoenix Sky Harbor International Airport, with service to London Heathrow Airport. The daily nonstop service between Phoenix and London will begin March 31, 2019 and continue through Oct. 26, 2019. The new route will be served by a Boeing 777-200ER and will offer 273 seats with three classes of service: Business Class; Premium Economy; and Main Cabin service. It will provide another critical link between Phoenix and Europe for both business and leisure travelers. British Airways will continue its daily nonstop flight to London Heathrow Airport, departing from Phoenix Sky Harbor at 7:45 p.m. British Airways has offered nonstop service between Phoenix and London since 1996. With American’s new service, customers will now have access to 14 flights per week, demonstrating that Phoenix has the demand for more than one daily flight to London. “Today’s announcement is a reflection of the strength of the Phoenix economy, and one that only promises to make it stronger,” said Phoenix Mayor Thelda Williams. “This has been many years in the making, and I want to thank the oneworld alliance, American Airlines and the City of Phoenix team for working together to turn it into a reality.” Phoenix Sky Harbor International Airport has been focused on increasing international service, welcoming a Condor Airlines flight to Frankfurt, Germany in May and adding new Montreal service earlier this year. Phoenix Sky Harbor is a convenient gateway to destinations in the U.S. and around the globe with nonstop service offered to more than 100 domestic destinations and 22 international destinations. International flights to and from Phoenix already bring in approximately $3 billion each year. For more information on new flight options, please visit skyharbor.com/flyphx. ### Phoenix Sky Harbor International Airport, America’s Friendliest Airport®, has an annual economic impact of more than $38 billion. Every day approximately 1,200 aircraft and more than 120,000 passengers arrive and depart at Sky Harbor. PHX Sky Harbor is funded with Airport revenue. No tax dollars are used to support the Airport. Quotes from Phoenix City Council “This announcement is yet another sign of how Phoenix is in progressively high-demand for both business and leisure travelers worldwide, and is indicative of our rising position as a major hub. The fact that we are sought after to meet the public’s ever-increasing needs in a growing global economy speaks volumes to the breadth of hospitality, tourism, and innovation available and desired throughout the City.” Councilwoman Laura Pastor, District 4 “The current daily flight by British Airways adds $100 million to our economy each year. American Airline’s new daily service to London will further grow our economy while offering Phoenix residents connections across the globe.” Councilwoman Vania Guevara, District 5 “This is a major accomplishment for Phoenix Sky Harbor as American Airlines is the first US carrier to offer overseas intercontinental service. This flight will further connect Phoenix to the rest of the globe resulting in an even stronger economic impact.” Councilman Michael Nowakowski, District 7 Media Contact: skyharborPIO@phoenix.gov General Contact: skyharborPIO@phoenix.gov Phone Number:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​American Airlines công bố dịch vụ giữa PHX Sky Harbor và London Heathrow 21 Tháng 8 2018 Phoenix, AZ – American Airlines công bố ngày hôm nay rằng nó sẽ cung cấp cho chuyến bay của mình lần đầu tiên ở nước ngoài liên lục địa từ sân bay quốc tế Phoenix Sky Harbor, với dịch vụ đến Sân bay Heathrow London. Các dịch vụ bay thẳng hàng ngày giữa Phoenix và London sẽ bắt đầu ngày 31 tháng ba năm 2019 và tiếp tục thông qua ngày 26 tháng 10, năm 2019. Các tuyến đường mới sẽ được phục vụ bởi một máy bay Boeing 777-200ER và sẽ cung cấp 273 chỗ ngồi với ba loại dịch vụ: Hạng Thương gia; Kinh tế hàng đầu; và chính dịch vụ Cabin. Nó sẽ cung cấp một liên kết quan trọng giữa Phoenix và châu Âu cho du khách cả kinh doanh và giải trí. British Airways sẽ tiếp tục chuyến bay thẳng hàng ngày đến sân bay Heathrow London, khởi hành từ Phoenix Sky Harbor tại 19:45 British Airways đã cung cấp dịch vụ bay thẳng giữa Phoenix và London kể từ năm 1996. Với dịch vụ mới của Mỹ, hiện nay khách hàng sẽ có quyền truy cập 14 chuyến bay mỗi đến tuần, chứng minh rằng Phoenix có nhu cầu sử dụng nhiều hơn một chuyến bay hàng ngày đến London. “Thông báo hôm nay là một sự phản ánh về sức mạnh của nền kinh tế Phoenix, và một trong đó chỉ hứa hẹn sẽ làm cho nó mạnh hơn,” Thị trưởng Phoenix Thelda Williams nói. “Điều này đã được nhiều năm trong thực hiện, và tôi muốn cảm ơn các liên minh oneworld, American Airlines và đội thành phố Phoenix để làm việc với nhau để biến nó thành hiện thực.” Sân bay Quốc tế Phoenix Sky Harbor đã tập trung vào việc tăng cường dịch vụ quốc tế, chào đón một chuyến bay Condor hãng hàng không đến Frankfurt, Đức vào tháng Năm và thêm dịch vụ Montreal mới vào đầu năm nay. Phoenix Sky Harbor là một cửa ngõ thuận tiện tới các điểm đến ở Mỹ và trên khắp thế giới với dịch vụ không ngừng được cung cấp tới hơn 100 điểm đến trong nước và 22 điểm đến quốc tế. Các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Phoenix đã mang lại khoảng 3 tỷ $ mỗi năm. Để biết thêm thông tin về các lựa chọn chuyến bay mới, vui lòng truy cập skyharbor.com/flyphx . ### Sky Sân bay Quốc tế Phoenix Harbour, thân thiện Airport® của Mỹ, có tác động đến kinh tế hàng năm của hơn 38 tỷ $. Mỗi ngày khoảng 1.200 máy bay và hơn 120.000 hành khách đến và khởi hành lúc Sky Harbor. PHX Sky Harbor được tài trợ với doanh thu Airport. Không tiền thuế được sử dụng để hỗ trợ các sân bay. Trích dẫn từ Hội Đồng Thành Phố Phoenix “Thông báo này lại là một dấu hiệu của sự cách Phoenix là trong dần dần cao theo yêu cầu cho cả khách doanh nhân và giải trí trên toàn thế giới, và cho thấy vị trí tăng của chúng tôi như một trung tâm lớn. Thực tế là chúng ta đang tìm kiếm sau khi gặp gỡ công chúng là ngày càng tăng nhu cầu trong nền kinh tế toàn cầu ngày càng tăng đã nói lên đến bề rộng của lòng hiếu khách, du lịch, và đổi mới có sẵn và mong muốn trong suốt City “. Nghị Viên Laura Pastor, Quận 4 “Các chuyến bay hàng ngày hiện bởi British Airways mỗi năm tăng thêm 100 triệu $ cho nền kinh tế của chúng tôi. Dịch vụ hàng ngày mới American Airline tới London sẽ tiếp tục phát triển nền kinh tế của chúng ta trong khi cung cấp Phoenix dân kết nối trên toàn cầu.” Nghị Viên Vania Guevara, Quận 5 “Đây là một thành tựu lớn đối với Phoenix Sky Harbor như American Airlines là hãng hàng không đầu tiên của Mỹ để cung cấp dịch vụ liên lục địa ở nước ngoài. Chuyến bay này sẽ tiếp tục kết nối Phoenix với phần còn lại của thế giới dẫn đến một tác động kinh tế mạnh mẽ hơn nữa.” Nghị Viên Michael Nowakowski, Quận 7 Liên hệ qua phương tiện truyền thông: skyharborPIO@phoenix.gov Liên hệ với chung: skyharborPIO@phoenix.gov Số điện thoại:

https://www.phoenix.gov/news/aviation/2132]]]]> ]]>