Diễn Hành APS Electric Light 2019 Bắt đầu 7 giờ vào Thứ Bảy 7 Tháng 12


Theo nguồn tin Microsoft Translate Web Widget hay Google Translate trên trang của phoenix.gov

WHAT: APS Electric Light Parade

WHEN: Saturday, Dec. 7, 2019 at 7 p.m.

For more than three decades, the APS Electric Light Parade has been an event where families, neighborhood groups and businesses from across the city come together to celebrate the joy of the holiday season.

Parade Start:
Central Ave. & Montebello Ave.
Parade Starts at 7 p.m.

Parade End:
7th St​​. and Indian School Rd. *Parade run-time varies


Thứ Bảy 7 Tháng 12, 2019
Parade Bắt đầu @ 07:00
Trong hơn ba thập kỷ, the Light Parade APS Electric đã được một sự kiện mà các gia đình, các nhóm khu phố và các doanh nghiệp từ khắp thành phố đến với nhau để ăn mừng niềm vui của mùa lễ hội.

Cuộc diễu hành bắt đầu:
Trung Ave. & Montebello Ave.
Parade Bắt đầu lúc 7 giờ tối

Parade End:
7th St. và Ấn Độ Trường Rd. * Parade Khác nhau thời gian chạy