Cách gửi lại lá phiếu đã bầu của quý vị cho cuộc bầu cử Trái phiếu Đặc biệt của Thành phố Phoenix


Theo nguồn tin trên trang của phoenix.gov

Translate to Vietnamese language by phoenix.com


Cách gửi lại lá phiếu đã bầu của quý vị
NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2023 9:00 SÁNG
​Đối với Cuộc bầu cử Trái phiếu Đặc biệt của Thành phố Phoenix, cử tri có quyền lựa chọn gửi lại lá phiếu của mình:

bằng thư từ
bỏ nó vào thùng đựng phiếu an toàn hoặc địa điểm bỏ phiếu, hoặc
trực tiếp bỏ phiếu thay thế.
Qua thư: Ngày cuối cùng để cử tri gửi lại lá phiếu đã bầu qua thư là ngày 31 tháng 10 năm 2023.

Bằng cách bỏ phiếu bầu: Cử tri có thể bỏ lá phiếu đã bầu của mình vào thùng đựng phiếu an toàn hoặc bỏ phiếu tại địa điểm bỏ phiếu. Cử tri không cần phải xếp hàng chờ đợi để bỏ phiếu . Để tìm thùng đựng phiếu hoặc địa điểm bỏ phiếu, hãy truy cập Locations.Maricopa.Vote hoặc gọi 602-506-1511 .

Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp: Cử tri cũng có thể trực tiếp bỏ phiếu thay thế cho lá phiếu thay thế bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 năm 2023 cho đến Ngày bầu cử, Thứ Ba, ngày 7 tháng 11 năm 2023. Các địa điểm bỏ phiếu trực tiếp sẽ mở cửa cho cử tri từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối vào Ngày bầu cử . Các địa điểm bỏ phiếu được chỉ định trên toàn quận và có thể tìm thấy bằng cách truy cập Locations.Maricopa.Vote hoặc gọi tới số 602-506-1511 . Cử tri phải cung cấp giấy tờ tùy thân tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu trực tiếp trước khi nhận được lá phiếu.

Để biết thêm thông tin về Cuộc bầu cử ngày 7 tháng 11 năm 2023 xin hãy truy cập phoenix.gov/elections , gọi 602-261-VOTE (8683) , gửi email tới phoenixelections@phoenix.gov hoặc theo dõi chúng tôi trên twitter.com/X @PHXClerk .


How to Return Your Voted Ballot
OCTOBER 30, 2023 9:00 AM
​For the City of Phoenix Special Bond Election, voters have the option to return their ballot:

by mail
drop it off at a secure ballot drop box or voting location, or
vote a replacement ballot in-person.
By mail: The last day for voters to return their voted ballot by mail is October 31, 2023.

By dropping it off: Voters can drop their voted ballot off at a secure ballot drop box or drop it off at a voting location. Voters do not need to wait in line to drop off a ballot. To find a drop box or voting location visit Locations.Maricopa.Vote or call 602-506-1511.

By voting in-person: Voters may also vote a replacement ballot in-person beginning October 30, 2023, through Election Day, Tuesday, November 7, 2023. On Election Day, in-person voting locations will be open to voters from 6 AM to 7 PM. Voting locations are designated throughout the county and are found by visiting Locations.Maricopa.Vote or by calling 602-506-1511. Voters must provide identification at all in-person voting locations before receiving a ballot.

For more information on the November 7, 2023 Election, visit phoenix.gov/elections, call 602-261-VOTE (8683), email phoenixelections@phoenix.gov or follow us on twitter.com/X @PHXClerk.


https://www.phoenix.gov/newsroom/city-clerk/2904